Didaktik

Ordmoln upprepning didaktikDidaktik är en term inom pedagogiken och handlar om undervisandet (ordet kommer från det grekiska didaskalia som betyder lära, undervisning). Didaktik är mer specifikt kopplat till hur lärandet i form av undervisning organiseras inom till exempel skolutbildning.

Det görs skillnad mellan undervisning och didaktik. Medan undervisningen är själva utförandet av kunskapsförmedling är didaktiken fokuserad kring hur undervisningen bedrivs, det vill säga vad den innefattar samt dess metod.

De didaktiska perspektiven rör aspekter kring utformning av kurser och prov. De ska vidare besvara vad för funktion en kurs eller ett prov har och på vilka sätt innehållet i en utbildning är angelägen som kunskapsmål.

Två kategorier är fackdidaktik och allmän didaktik. Fackdidaktik handlar om undervisningens utformning inom ett specifikt ämnesområde medan allmän didaktik avser undervisningen överlag inklusive tvärvetenskaplig undervisning.

Hur den som lär sig uppfattar inlärandet är en ytterligare faktor och en term som kan förekomma är fenomenografisk didaktik. Detta rör undervisningens inriktning utifrån hur eleven uppfattar dess innehåll. Begreppet inkluderar hur elevens uppfattning ökar i komplexitet och högre grad av reflektion medan undervisningen i ämnet fortskrider.

Didaktik tangerar begreppet pedagogik, men är alltså mer inriktad på undervisningens innehåll och målsättning medan pedagogik rör utbildning och dess förutsättningar övergripande.

Källor

Artikel publicerad: 2022.09.18
Författare: Psykologisktvetande.se