Bias

Vad står termer som comfirmation bias och survivorship bias för?

Ordmoln begrepp biasOrdet bias är ett engelskt ord och på svenska är några möjliga översättningar snedvridning, partiskhet och synsätt. Fastän partiskhet kanske är den mest näraliggande översättningen är snedvridning översättningen som oftast används. Det återspeglar i högre grad andemeningen då ordet ingår i psykologiska kontexter och fungerar smidigast i sammanslagningar med bias. Till exempel är kognitiv snedvridning mer självförklarande än kognitivt synsätt eller kognitiv partiskhet.

Det händer att bias inte översätts alls i svenska texter (t.ex. kognitiv bias, konfirmerings-bias), vilket kanske är en trend som kommer stärkas. När det engelska ordet förblir ”bias” är formen för singular och plural samma, vilket gör ordet något otympligt i svenskan i det senare fallet (jfr. engelskans biases).

Kognitiv snedvridning (kognitiv bias)

Kognitiv snedvridning (från engelska cognitive bias) betecknar tendensen att tolka världen utifrån subjektiva uppfattningar som inte överensstämmer med den objektiva världen. Detta kan visa sig i förutfattade meningar och fördomar där vi i stället för att anta ett öppet sinne väljer att se på saker efter våra redan ingrodda övertygelser.

Negativ snedvridning (negativ bias)

Den psykologiska termen negativ bias, från engelskans negative bias, handlar om en snedvridning där negativa erfarenheter tilldelas större betydelse än positiva eller neutrala. Det kan göra oss mer negativa till saker generellt.

Konfirmeringssnedvridning (konfirmerings-bias)

Konfirmeringssnedvridning, eller på enklare svenska bekräftelsesnedvridning (från engelska comfirmation bias), betecknar ett beteende som kan sammanfattas med att det vi ser är vad vi förväntar oss att se. Det kan få oss till att uppvisa en oförmåga att ompröva vår uppfattning. Ett besläktat begrepp är einstellung-effekten.

Överlevnadssnedvridning (överlevnads-bias)

Termen som på engelska lyder survivorship bias kan översättas till överlevnadssnedvridning eller det kortare överlevnads-bias som kanske är att föredra.

Termen beskriver att den som har positiva upplevelser av något och berättar om det råkar vara en av de som ”överlevt”, i bildlig bemärkelse. Till exempel att bland personer som satsar på entreprenörskap kommer de som blir framgångsrika bli dem som i högre grad syns och därför kan berätta om sina upplevelser medan de som misslyckas förmodligen kommer träda i bakgrunden. På så sätt uppstår en snedvriden bild av fenomenet – i detta fall entreprenörskap – där oproportionellt många av erfarenheterna är positiva.

Efterklokhetssnedvridning (efterklokhets-bias)

Den psykologiska termen som myntats på engelska med namnet hindsight bias kan på svenska översättas till efterklokhetssnedvridning eller efterklokhetsvinkling som kanske är att föredra.

Termen syftar till då vi i efterhand tenderar att betrakta en händelse som mer rimlig än vad den egentligen var. När något väl har hänt anser vi ofta detta för ett rimligt utfall som vi själva dessförinnan antog. Psykologiska tester har dock visat att vi ofta i själva verket har misstagit oss när vi i efterhand frågas om något som skett, men att vi tror i högre grad än som är fallet att vi innan hade trott att just det som skett skulle ske.

Orsaken till detta tros bland annat bero på att när något väl skett framstår det som rimligt. Det skapar en gällande version av något och det krävs att vi använder abstrakt tänkande i högre grad för att tänka kontrafaktiskt kring det skedda. Vi glömmer då hur vi förhöll oss till saken före.

Mer läsning: Selektiv perception

Artikel publicerad: 2023.07.25
Författare: Psykologisktvetande.se