I hjärnan på en nudist

Vad som ligger bakom fenomenen nudism och naturism.

Stranden är en plats där många är lättklädda, men det finns dem som väljer att inte ha några kläder alls på sig – ett högst iögonfallande normbrott som vi känner under namnet nudism. Många som ser de nakna personerna på stranden undrar ofta en sak: varför?

Vad är det som får människor att bryta mot en av samhällets mest fastslagna normer, den att ha kläder på sig? Är denna nakenhet ett uttryck för frihetskänsla, en politisksymbolisk handling, en sexuell drivkraft eller ett tillvägagångssätt för att få uppmärksamhet? De flesta frågor kvarstår efter sammanträffandet med en nudist, för det är inte många som väljer att gå fram och fråga.

Är denna nakenheten ett uttryck av frihetskänsla, en politisksymbolisk handling, en sexuell drivkraft eller ett tillvägagångssätt för att få uppmärksamhet?

Nudister och naturister – en klargörande distinktion

För att inte brista i definition ska det kort redogöras för att en del av de som väljer nakenheten på stranden inte är nudister utan naturister. De som ingår i den senare kategorin är enbart nakna i fåtalet sociala tillfällen.

Skandinavisk naturistportal (den svenska sektionen av Scandinavianaturist.org) ges denna definition av naturism: ”Naturismen är en livsstil i harmoni med naturen. Den utmärks av praktiserandet av gemensam nakenhet och har till ändamål att uppmuntra självkänsla, respekt för andra och för omgivningen.”

Orsakerna till att kläderna åker av

Människan föds inte med kläder på, klädsel är så att säga inte av naturen givet utan ett kulturellt påfund. För vissa framstår kläder därför som något i strid med naturen.

Svaret till den valda offentliga nakenheten är dock inte ett enda – nudister är inte en enhetlig grupp med likadana preferenser. Bevekelsegrunderna bakom livsstilen kan skilja sig åt och det framträder särskilt två linjer: naturlighet och praktiska fördelar.

I en intervju med NVP (Nacka Värmdö Posten) uppger två naturister sina skäl som ”när människor är nakna, då är de mer sig själva. När kläderna åker av försvinner också sociala hierarkier och titlar.” Här ryms en politisk sida i valet. Men skälen skiftar till det mer praktiska då det i samma intervju också nämns att ”det är så skönt att slippa kalla badkläder när man går upp ur vattnet”. För många kan den sista saken te sig som en liten sak i jämförelse med att ta det stora steget till att vara helt naken på en offentlig plats.

Nakenheten som tar bort skillnader

En förklaring som återkommer hos naturister och nudister är viljan att skapa likhet mellan människor. Den bakomliggande tanken är att när människor är nakna så försvinner jämförelser av klädstilar och indikationer om hur mycket man tjänar. ”Här är vi lika – det spelar ingen roll hur mycket man tjänar, vad man jobbar med”, säger en tillfrågad naturist. Att status mellan människor försvinner återkommer bland svaren som ges av de som väljer bort badkläder. Man skulle här kunna invända att stranden knappast är den plats där status gör sig mest synlig i det offentliga rummet. Börsmäklare och direktörer brukar sällan uppträda i välskräddade kostymer på badplatser.

Bortsett från att släta ut social status framförs upphävandet av kroppsliga skillnader. På Skandinavisk Naturistportal går det att läsa: ”Ett mycket viktigt inslag i naturismen är accepterande av sig själv och alla andra som de är, med alla skavanker och alla avvikelser från de ideal som samhälle och media dyvlar på en. Du är välkommen som du är!”

Att ta av sig bikinin eller badbyxorna kan alltså vara en handling för att förringa betydelsen av kroppsliga olikheter. Man kan från ett psykologiskt perspektiv ställa motfrågan om det inte mer än att skippa olikheterna är grundat i en vilja att etablera likheter i en ny gemenskap. Ett socialpsykologiskt faktum är att vi trivs bland likasinnade.

Nakenhet som kompenserar för brist på uppmärksamhet

När det gäller nakenhet på offentliga platser går det att använda kompensation som spekulation om bakomliggande orsaker: att en person som väljer den fulla nakenheten gör det för att söka kompensation för brist på uppmärksamhet.

Människors beteende kan ofta tolkas utifrån olika former av kompensation. När det gäller nakenhet på offentliga platser går det att använda kompensation som spekulation om bakomliggande orsaker: att en person som väljer den fulla nakenheten gör det för att söka kompensation för brist på uppmärksamhet.

Människor är notoriska i jakten på uppmärksamhet. Ibland sker det på omedvetna plan och kan då röra sig om mycket subtila sammanhang. Uppmärksamheten är något essentiellt då den bekräftar vår existens inför andra och brist på uppmärksamhet kan vara negativt för den egna identiteten.

Nakenhet som en metod till att öka uppmärksamheten för ens person kan därför finnas med som en del i tolkningen av beteendet (det är dock inte på något sätt fastställt att nudister/naturister drivs av sådana motiv). Det kan dels handla om ren exponering av personen, dels om sexuellt inriktad exponering. I det senare fallet kan det röra sig om att personens kropp som fysiskt och sexuellt objekt inte får uppmärksamhet i tillräcklig skala, vilket kompenseras genom en aktiv exponering.

Hög genomsnittsålder bland naturister och nudister

Noterbart för den som befinner sig på stränder där nakenhet anammas är att medelåldern många gånger är relativt hög. Detta är givetvis en sak att undra över och det går att spekulera kring ett samband med det ovan nämnda angående kompensation.

Det går också att finna helt andra förklaringar. I en intervju med Marlin Arlinder Ekberg, ordförande i naturisföreningen EOS, i Metro tillskrivs avsaknaden av yngre naturister i att de yngre känner en större osäkerhet över sina kroppar.

Som ett komplement till Arlinder Ekbergs förklaring kan intresseaspekten från omgivningen lyftas in i bilden. En ung kvinna i naket tillstånd riskerar troligen att få uppmärksamhet utöver den önskade jämte vad en manlig nudist i de övre åldrarna normalt tilldrar sig.

Manligt-kvinnligt

Nudism är inget manligt eller kvinnligt fenomen, men det är vanligare med manliga nudister. Man kan fundera över detta faktum. Män brukar generellt vara mer representerade i kategorier av extremitet och som sådan kan nudism i vissa bemärkelser betraktas. Av de två–fyra procenten individer som sägs ha en exhibitionistisk läggning är det betydligt färre kvinnor (den uppskattade andelen personer med exhibitionistisk läggning är långt från exakt, men 2–4 % är siffror som ofta anges och bygger på en internationellt känd svensk undersökning). 

Män kan dessutom betraktas som mer utagerande än kvinnor, och nudism/naturism kan ses som i viss mån aktivt – man gör något som bryter mot en norm.

Ett praktiskt behov?

Att gå upp ur vattnet med blöta badkläder och sedan behålla dessa på är som många vet inte alltid en alltför skön upplevelse. Detta betonas av naturalister i intervjuer och på Skandinavisk Naturistportal (”Man slipper blöta badkläder”) finns det med som bevekelsegrund.

Annars kunde man tänka sig att omaket skulle kunna lösas genom att ett ombyte, eller flera, medtas till badplatsen.

Utifrån praktiskt behov vinner ändå naturismen i argumentation på åtminstone en punkt. Även personer som normalt aldrig överväger att bada nakna på allmän plats kan tänka sig göra detta under särskilda förhållanden – de är ensamma, det är mörkt eller det är ett fåtal närvarande som alla följer i mönstret.

Ett sexuellt behov?

När de som väljer nakenhet själva tillfrågas om det finns något sexuellt motiv bemöts detta i regel med en bestämd tillbakavisning.

Den antagligen mest känsliga frågan kring naturism och nudism har att göra med den sexuella kopplingen. När de som väljer nakenhet själva tillfrågas om det finns något sexuellt motiv bemöts detta i regel med en bestämd tillbakavisning.

Ändå är det svårt att inte på ett hörn få med den sexuella aspekten när nudism och naturism som beteendemönster avhandlas. De delar av kroppen som naturister, till skillnad från andra, väljer att visa på stranden är de kroppsdelar vi mest associerar med det sexuella. De flesta ungdomar och vuxna är djupt präglade av detta (även om det kan avdramatiseras i äldre åldrar).

Vad än naturister själva säger visar studier på att blottning av intima kroppsdelar väcker sexuell stimulans hos vissa personer. Det är dock en mindre minoritet, omkring tre procent (där procenttalet hos män är betydligt högre) som innefattas.

Vill man ta det till en spekulativ nivå skulle blottläggningen av könsdelar vara en handling med fördolda och omedvetna inslag som uttrycker en invit till sexuell interaktion, i detta fall med en främling som nås av exponeringen. Enligt en gjord undersökning är någon form av respons av positiv karaktär det mest önskvärda från exhibitionistens handling. Exhibitionister avses här allmänt och inte nudister.

När det gäller den andra sidan av myntet, nämligen den sexuella halten av att se andra nakna, tycks detta inte vara något motiv bland typiska nudister. Enligt antropologiska studier är folkgrupper som till vardags är minimalt klädda inte mer sexuellt aktiva än andra grupper. Det tycks inte vara nakenheten i sig utan situationen när nakenheten uppstår som är det avgörande.

Alltså är inte en naken kropp självklart ett erotiskt objekt hos betraktaren. Det tycks inte vara så hos nudister. Det sker en avsexualisering snarare då kroppen uppträder i situationer som inte är associerade med sexakten. Till exempel volleyboll på stranden där kroppens rörelser och disposition snarast motverkar en sexuell eggelse.

Själva upprepandet, att nakenheten finns där under lång tid, bör också dämpa den erotiska stimulansen i motsats till en nakenhet som framträder temporärt. Att det ligger något i detta blir uppenbarat av vittnesmål hos manliga nudister som säger sig bli sexuellt stimulerande efter de lämnat stranden och i anblicken av påklädda kvinnor. 

Exhibitionism

Till skillnad från nudister är handlandet hos den som blottar sig ofta impulsdrivet och den som blottar sig exponerar sig specifikt för någon eller några. Den sexuella aspekten av exhibitionism gäller ofta just att exponera valda delar av sin kropp för en specifik grupp, som representanter från det motsatta könet.

Antagandet att nudism har ett nära samband med exhibitionism tycks svagt eftersom motiven tycks skilja sig åt. Det finns ett samband i att fler män är nudister och exhibitionister, men sambandet försvagas av den höga genomsnittsåldern hos nudister – exhibitionistiska drivkrafter tenderar avta med åldern. Många exhibitionister lever ensamma och uppvisar tecken på andra sociala avvikelser, men det är vanligt med nudister som lever med en partner och anammar samma livsstil.

Även om sambandet med exhibitionism är svagt bör det inte uteslutas att exhibitionistiska tendenser kan vara en del i den drivkraft som får somliga nudister eller naturister att uppträda i naket tillstånd inför andra.

Källor

Artikel publicerad: 2019.03.14
Författare: Oskar Strandberg


Tillbaka till toppen av sidan | Alla artiklar