Aggressioner: hur och varför de uppstår

ansikte som uttrycker aggressivitetVi handlar ibland överilat och låter aggressioner komma till uttryck. Det kan vara ett hårt igensmällande av en dörr eller en hätsk kommentar i högt röstläge. Vi ångrar ofta senare våra aggressionsutbrott, fast i ”stundens hetta” hade vi inte nog kontroll över oss själva för att hålla band på våra känslor. Först när de känsloladdade svallvågorna lagt sig kan vi återgå till ett rationellt styrt beteende där vi sorterar de känslor vi vill visa öppet och de vi vill bevara dolda.

Den impulsstyrda aggressionen är dock bara en av två typer av aggressioner. Tillkommer gör instrumentell aggression. Denna utmärks av planmässighet och som metod för att uppnå ett mål. Att råna någon för att tillförskansa sig pengar är ett exempel på instrumentell aggression.

Evolutionär bakgrund

Det kan tyckas att det borde vara bättre om vi helt saknade den ”överväxel” aggressionen utgör. Aggressivt beteende är långt ifrån vad vi önskar från våra medmänniskor.

Beteendet kan dock ses från ett evolutionärt bakgrundsperspektiv: en gång i tiden kan ett häftigt uppträdande varit gagneligt både för oss själva och för människor i vår närhet då situationer med yttre hot uppkom. Aggression kan då ha tjänat som en resurs och förbättrat chansen att skrämma bort hotet.

Varför aggressivitet kommer in i bilden

Aggressivt beteende lärs in – som så mycket annat – genom belöningar. Leder aggressivitet till framgång i situationer tenderar förfarandet användas på nytt.

Aggressivt beteende lärs in – som så mycket annat – genom belöningar. Leder aggressivitet till framgång i situationer tenderar förfarandet användas på nytt.

En annan källa till aggressivt beteende är förebilder. Barn som växt upp med aggressiva föräldrar tenderar själva att bli aggressiva. Likadant har det visat sig finnas samband med förebilder från film och TV (se vidare om videovåld nedan).

I boken The Gift of Fear anger Gavin de Becker fyra huvudsakliga skäl till våldsamma handlingar:

  1. Rättfärdigande – personen som utför den våldsamma handlingen reagerar på vad han anser som en oförrätt mot honom.
  2. Alternativ – i situationen tycks våld vara det mest rimliga alternativet (enligt den som utför våldshandlingen).
  3. Konsekvenser – att utföra den våldsamma handlingen uppväger konsekvenserna, exempelvis ett efterföljande fängelsestraff.
  4. Förmåga – den som utför våldshandlingen litar på sin förmåga att uppnå sin önskade våldshandling.

Motiv som kan anföras till aggressivt beteende är bland annat ilska, rädsla, fientlighet och rivalitet.

Manlig aggressivitet

Aggressivitet är vanligare bland män än kvinnor. Evolutionära samband kan utpekas som orsak till detta. Dels fungerade män som skydd åt familjer och sammanslutningar där aggressiva handlingar kunde vara ändamålsmässigt framgångsrika, dels behövde män konkurrera mer för att producera avkomma än kvinnan, vilket lett till utvecklandet av aggressivitet i kampen mellan män om kvinnor. Läs vidare om detta i Kvinnors och mäns skilda preferenser i val av partner.

Aggressivitet och våldsbenägenhet kopplat till film och datorspel

En länge omdebatterad fråga har gällt ifall våld i filmer påverkar den som tittar till att själv bli mer benägen att använda våld och reagera mer aggressivt. Termen videovåld myntades i ett omtalat avsnitt av TV-programmet Studio S som sändes 1980. Programinnehållet hade föranletts av att videofilmen några år tidigare gjort sitt intåg i Sverige och medfört att unga i högre utsträckning än tidigare exponerades för filmer som innehöll våld.

Även om debatten som fördes då kan ses som moralpanik idag pekar en del studier på att våld från filmer kan skapa ett mer aggressivt beteende hos den som tittar. Det skiljer sig dock en del på mottaglighet, vilket innebär att alla som exponeras för filmvåld knappast utvecklar aggressiva tendenser.

Väsentligt i sammanhanget är också hur mycket individen exponeras för våld på film samt hur denne uppfattar det och identifierar sig med de som utför våldshandlingarna.

En liknande debatt som uppstod kring filmvåld har senare uppstått kring våldsamma datorspel. Eftersom den som spelar inte bara är en passiv åskådare utan även blir en agent för våldshandlingar kunde det antas att datorspel var värre än film som källa till påverkan.

Det har gjorts forskning som pekar på att det finns ett samband mellan dataspelande och våld, men det förefaller osäkert om dataspelandet har skapat våldsbeteenden eller om aggressiva personer dras till våldsamma datorspel. Det finns alltså inget entydigt orsakssammanhang.

Nästa artikel: Inlärning och glömska

Källor

  • Verywellmind.com, Factors That Lead to Aggression, hämtat 2015-06-14 från https://www.verywellmind.com/what-is-aggression-2794818
  • Karlsson, Lars (2012), Psykologins grunder (5e uppl.)
  • Vf.se, När Sverige skakades av videovåldet, hämtat 2015-06-24 från https://www.vf.se/uncategorized/nar-sverige-skakades-av-videovaldet/
  • Statensmedierad.se, Våldsamma datorspel och aggression. En översikt av forskningen 2000-2011, hämtat 2015-03-26 från http://statensmedierad.se/download/18.6cd9b89d14fefd0c4f5cd88f/1443622077744/Valdsamma-datorspel-och-aggression.pdf

Artikel publicerad: 2017.06.30
Författare: Oskar Strandberg


Tillbaka till toppen av sidan | Alla artiklar