Psykologi – vetandet om människans inre värld

Att psykologi är ett intressant ämne är svårt att bestrida då det handlar om oss själva, är berättelsen om vårt inre liv. Kunskap om psykologi blir därför vägen till kunskap om vilka vi är, vår mänskliga omgivning och interaktionen där emellan. Psykologisktvetande.se presenterar insikter kring människans beteenden och tankevärldar.

Sanningar och lögner

Ur artikeln: Vår förmåga att avgöra om andra talar sant eller falskt är sämre än vi tror. Tester har visat att vi är relativt bra på att bedöma rätt i frågan när människor talar sanningen medan vi ofta tar fel när personer ljuger, vilket vi alltså är sämre på att upptäcka.
Publicerad 2023.01.16

Hur vi förhåller oss till kärleksrelationer i den moderna tiden

Ur artikeln: Dessa snabbromanser har likheter med konsumtion: relativt regelbundna partnerbyten, där det är enkelt att byta bort. Givetvis påverkas såväl självkänslan som självbilden hos de som blir ”bortbytta” och likaså tron på utsikterna att bygga upp ett varaktigt förhållande.
Publicerad 2022.11.30

Vårt belöningssystem

Ur artikeln: När vårt handlingsval leder till att vi uppnår en positiv känsla brukar detta inom psykologin kallas belöning.
Publicerad 2022.11.16

Samband mellan livsstil och stress

Ur artikeln: Det är tv-serier som har premiärer, det är resmål som blir på modet och inte minst är det vår upptagenhet med sociala medier.
Publicerad 2022.10.23

Oron i oss

Ur artikeln: Vi är evolutionärt programmerade att känna oro och därför måste vi kanalisera denna på något.
Publicerad 2022.10.02

Otrohet

Ur artikeln: I den sociologiska studien Därför tar kärleken slut nämner Eva Illouz hur samma slags samband visat sig gälla på dejtingmarknaden. Vår uppskattning inför en annan person minskar i takt med utbudets storlek.
Publicerad 2022.08.21

Former av depressioner och dess orsaker

Ur artikeln: Vanligt är att tillskriva depressionstillståndet som beroende på brist av substanser såsom noradrenalin och serotonin.
Publicerad 2022.07.19

Flygrädsla

Ur artikeln: Vad som dessutom spelar in är scenarier av flygolyckornas omständigheter. En flygolycka kan kringgås av förvärrande omständigheter som gör den extra obehaglig för de inblandade.
Publicerad 2022.07.03

Varför röstar vi då en röst inte påverkar utgången?

Ur artikeln: En del reflekterar inte vidare på deras rösts betydelse för valets utgång så mycket som idén att rösta för att uttrycka sin mening.
Publicerad 2022.06.26

Hur stress utlöses och hur stress kan minskas

Ur artikeln: Som följd av den moderna livsstilen drabbar miljontals människor av stress. Mycket finns därför mycket att vinna på lära sig mer om dess orsaker, symptom och hur den kan motverkas.
Publicerad 2022.05.11

Spelbegär och spelmissbruk

Ur artikeln: Även om rationellt tänkande är ett skydd mot att förledas av enskilda händelser som att vinna i spel vid ett tillfälle är dock inte personer med rationellt sinne immuna mot att påverkas av spelande.
Publicerad 2022.04.25

Vårt behov av bekräftelse

Ur artikeln: En av bevekelsegrunderna till att utveckla förmågor är att det råder en konkurrenssituation där alla inte kan få vad de vill förrän de konkurrerat ut någon annan.
Publicerad 2022.03.31

Hur vi påverkas av nyhetsförmedling

Ur artikeln: Det kan märkas hos personer som följer nyhetsförmedlingen att de har införlivat värsta-tänkbara-scenarier i sina föreställningar: naturkatastrofer och börsfall av enorma proportioner kan de tala om som om det vore nära förestående.
Publicerad 2022.02.17

Vad är psykologi?

Sammanfattat kan psykologi definieras som läran om människans beteende och en psykolog sysslar därför med att försöka förstå de bakomliggande orsakerna till mänskligt beteende.

Ordet härstammar från den grekiska sammansättningen av psyché och logos som bildar betydelsen läran om själen. Denna utgår från studiet av människan som både social varelse och organism.

Psykologi handlar om tankar och känslor. Psykologiska insikter kan därför vara av nytta för ens eget liv genom att bättre kunna förstå sig själv och de djupare orsakerna till glädje och sorg. Sammanfattat kan psykologi definieras som läran om människans beteende och en psykolog sysslar därför med att försöka förstå de bakomliggande orsakerna till mänskligt beteende.

De olika grenarna av psykologin faller alla in under fyra orsakssamband: biologiska, intrapsykiska, kognitiva och miljöbetingade.

Psykologiska perspektiv

När det gäller att förklara mänskligt beteende skulle många moderna psykologer idag säga att det beror på biologiska, psykologiska och sociala perspektiv. Under historien har olika perspektiv inom disciplinen ställts mot varandra där förklaringarna skiljt sig åt. Till exempel har behaviorister framfört miljöns betydelse medan kognitivister betonat erfarenhetens.

Några av de särskilda perspektiv som delat in psykologin i olika tankeinriktningar och förklaringsmodeller, vilka både avviker och överlappar varandra är neuropsykologi, behaviorism, kognitiv psykologi, genetisk psykologi och psykoanalys.

Psykologin räknades under lång tid som del av filosofin, men blev under 1800-talet en självständig disciplin – idag tycks åtskillnaden mellan dessa ämnen självfallen samtidigt som det finns klara beröringspunkter. Ämnet utvecklas i takt med nya studier och rön. En del av de senaste rönen kan du hitta presenterade i artiklar på Psykologisktvetande.se.

Psykologisk kunskap och vetenskap

Under senare år har den enskilda analysen som främst baserad på observation och reflektion allt mera fått stå tillbaka för den vetenskapligt präglade metoden i form av mätbara studier. Båda dessa metoder har sina förtjänster.

Att genom reflektion och analys närma sig den mänskliga naturen utan studier med mätbara inslag bör inte underkännas på grund av bristande "vetenskaplighet". Psykologisk insikt sker inte nödvändigtvis genom studier med försökspersoner eller enkäter.

Särskilt självskattning som metod är bristfällig i flera avseenden. Men metoden är i vissa fall i brist på andra det bästa sättet för att erhålla data.

Sidans innehåll som ebok

Innehållet på Psykologisktvetande.se finns även samlat i en ebok.

Tillbaka till toppen av sidan | Alla artiklar