Psykologi – vetandet om människans inre värld

Att psykologi är ett intressant ämne är svårt att bestrida då det handlar om oss själva, är berättelsen om vårt inre liv. Kunskap om psykologi blir därför vägen till kunskap om vilka vi är, vår mänskliga omgivning och interaktionen där emellan. Psykologisktvetande.se presenterar insikter kring människans beteenden och tankevärldar.

Senaste publicerade artiklar

Våra rädslor

Ur artikeln: Inom psykologin används begreppet sensibilisering om vad som händer i oss då vi är mottagliga för faror och kan uppleva stark fruktan.
Publicerad 2023.05.11

Skadeglädje

Ur artikeln: Den skadeglada kan betraktas som en tragisk person. Denne är hänvisad till att utvinna harmoni och glädje genom andras tillkortakommande då den egna källan till harmoni sinat.
Publicerad 2023.04.26

Fascinationen för det skrämmande

Ur artikeln: Den skräckblandade fascinationen för vår egen tänkbara förödelse lockar oss trots det ångestframkallande.
Publicerad 2023.03.23

Att sluta röka och varför det är så svårt

Ur artikeln: Det är först när personen har en cigarett framför sig och måste bestämma sig för att röka den eller inte som föresatsen blir ett beslut.
Publicerad 2023.03.19

Självöverskattning och bristande självkritik

Ur artikeln: Grubbel är en källa till obehag och alstras bland annat av självreflektion. Här kan självbedrägeriet fungera som en försvarsbarrikad mot reflektionen.
Publicerad 2023.02.26

Sanningar och lögner

Ur artikeln: Vår förmåga att avgöra om andra talar sant eller falskt är sämre än vi tror. Tester har visat att vi är relativt bra på att bedöma rätt i frågan när människor talar sanningen medan vi ofta tar fel när personer ljuger, vilket vi alltså är sämre på att upptäcka.
Publicerad 2023.01.16

Hur vi förhåller oss till kärleksrelationer i den moderna tiden

Ur artikeln: Dessa snabbromanser har likheter med konsumtion: relativt regelbundna partnerbyten, där det är enkelt att byta bort. Givetvis påverkas såväl självkänslan som självbilden hos de som blir ”bortbytta” och likaså tron på utsikterna att bygga upp ett varaktigt förhållande.
Publicerad 2022.11.30

Vårt belöningssystem

Ur artikeln: När vårt handlingsval leder till att vi uppnår en positiv känsla brukar detta inom psykologin kallas belöning.
Publicerad 2022.11.16

Samband mellan livsstil och stress

Ur artikeln: Det är tv-serier som har premiärer, det är resmål som blir på modet och inte minst är det vår upptagenhet med sociala medier.
Publicerad 2022.10.23

Oron i oss

Ur artikeln: Vi är evolutionärt programmerade att känna oro och därför måste vi kanalisera denna på något.
Publicerad 2022.10.02

Otrohet

Ur artikeln: I den sociologiska studien Därför tar kärleken slut nämner Eva Illouz hur samma slags samband visat sig gälla på dejtingmarknaden. Vår uppskattning inför en annan person minskar i takt med utbudets storlek.
Publicerad 2022.08.21

Former av depressioner och dess orsaker

Ur artikeln: Vanligt är att tillskriva depressionstillståndet som beroende på brist av substanser såsom noradrenalin och serotonin.
Publicerad 2022.07.19

Flygrädsla

Ur artikeln: Vad som dessutom spelar in är scenarier av flygolyckornas omständigheter. En flygolycka kan kringgås av förvärrande omständigheter som gör den extra obehaglig för de inblandade.
Publicerad 2022.07.03

Artiklar efter ämnesområde

BeteendenVad är psykologi?

Sammanfattat kan psykologi definieras som läran om människans beteende och en psykolog sysslar därför med att försöka förstå de bakomliggande orsakerna till mänskligt beteende.

Ordet härstammar från den grekiska sammansättningen av psyché och logos som bildar betydelsen läran om själen. Denna utgår från studiet av människan som både social varelse och organism.

Psykologi handlar om tankar och känslor. Psykologiska insikter kan därför vara av nytta för ens eget liv genom att bättre kunna förstå sig själv och de djupare orsakerna till glädje och sorg. Sammanfattat kan psykologi definieras som läran om människans beteende och en psykolog sysslar därför med att försöka förstå de bakomliggande orsakerna till mänskligt beteende.

De olika grenarna av psykologin faller alla in under fyra orsakssamband: biologiska, intrapsykiska, kognitiva och miljöbetingade.

Psykologiska perspektiv

När det gäller att förklara mänskligt beteende skulle många moderna psykologer idag säga att det beror på biologiska, psykologiska och sociala perspektiv. Under historien har olika perspektiv inom disciplinen ställts mot varandra där förklaringarna skiljt sig åt. Till exempel har behaviorister framfört miljöns betydelse medan kognitivister betonat erfarenhetens.

Några av de särskilda perspektiv som delat in psykologin i olika tankeinriktningar och förklaringsmodeller, vilka både avviker och överlappar varandra är neuropsykologi, behaviorism, kognitiv psykologi, genetisk psykologi och psykoanalys.

Psykologin räknades under lång tid som del av filosofin, men blev under 1800-talet en självständig disciplin – idag tycks åtskillnaden mellan dessa ämnen självfallen samtidigt som det finns klara beröringspunkter. Ämnet utvecklas i takt med nya studier och rön. En del av de senaste rönen kan du hitta presenterade i artiklar på Psykologisktvetande.se.

Psykologisk kunskap och vetenskap

Under senare år har den enskilda analysen som främst baserad på observation och reflektion allt mera fått stå tillbaka för den vetenskapligt präglade metoden i form av mätbara studier. Båda dessa metoder har sina förtjänster.

Att genom reflektion och analys närma sig den mänskliga naturen utan studier med mätbara inslag bör inte underkännas på grund av bristande "vetenskaplighet". Psykologisk insikt sker inte nödvändigtvis genom studier med försökspersoner eller enkäter.

Särskilt självskattning som metod är bristfällig i flera avseenden. Men metoden är i vissa fall i brist på andra det bästa sättet för att erhålla data.

Sidans innehåll som ebok

Innehållet på Psykologisktvetande.se finns även samlat i en ebok.

Tillbaka till toppen av sidan | Alla artiklar