Psykologi – vetandet om människans mentala värld

Att psykologi är ett intressant ämne är svårt att bestrida då det handlar om oss själva, är berättelsen om vårt inre liv. Kunskap om psykologi blir därför vägen till kunskap om vilka vi är, vår mänskliga omgivning och interaktionen där emellan. Psykologisktvetande.se presenterar insikter kring människans beteenden och tankevärldar.

Senast publicerade artiklar:

Vad avunden gör med oss

Publicerad 2019-05-13

Arv och miljö

Publicerad 2019-04-24

I hjärnan på en nudist

Publicerad 2019-03-14

Nyhetens behag

Publicerad 2019-02-04

Människan som individ

Publicerad 2018-08-22

Aggressioner: hur och varför de uppstår

Publicerad 2018-06-30

Inspirationen och dess väsen

Publicerad 2018-05-05

Hur vi reagerar på färger

Publicerad 2018-03-27

Alla artiklar

Vad är psykologi?

Sammanfattat kan psykologi definieras som läran om människans beteende och en psykolog sysslar därför med att försöka förstå de bakomliggande orsakerna till mänskligt beteende.

Ordet härstammar från den grekiska sammansättningen av psyché och logos som bildar betydelsen läran om själen. Denna utgår från studiet av människan som både social varelse och organism.

Psykologi handlar om tankar och känslor. Psykologiska insikter kan därför vara av nytta för ens eget liv genom att bättre kunna förstå sig själv och de djupare orsakerna till glädje och sorg. Sammanfattat kan psykologi definieras som läran om människans beteende och en psykolog sysslar därför med att försöka förstå de bakomliggande orsakerna till mänskligt beteende.

De olika grenarna av psykologin faller alla in under fyra orsakssamband: biologiska, intrapsykiska, kognitiva och miljöbetingade.

Psykologiska perspektiv

När det gäller att förklara mänskligt beteende skulle många moderna psykologer idag säga att det beror på biologiska, psykologiska och sociala perspektiv. Under historien har olika perspektiv inom disciplinen ställts mot varandra där förklaringarna skiljt sig åt. Till exempel har behaviorister framfört miljöns betydelse medan kognitivister betonat erfarenhetens.

Några av de särskilda perspektiv som delat in psykologin i olika tankeinriktningar och förklaringsmodeller, vilka både avviker och överlappar varandra är neuropsykologi, behaviorism, kognitiv psykologi, genetisk psykologi och psykoanalys.

Ämnet utvecklas i takt med nya studier och rön. En del av de senaste rönen kan du hitta presenterade i artiklar på Psykologisktvetande.se.